Algemene voorwaarden Webshop INE KEITZ

1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met INE KEITZ.
 2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door INE KEITZ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 3. De website: www.inekeitz.nl
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en INE KEITZ gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Dag: kalenderdag.

2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van INE KEITZ in haar webwinkel en op alle tussen de consument en INE KEITZ aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van INE KEITZ langs elektronische weg heeft aanvaard.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt INE KEITZ onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. INE KEITZ treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige website. Indien de consument via iDEAL (elektronisch) betaalt, zal INE KEITZ daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. INE KEITZ kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien INE KEITZ op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, ook als de consument het aanbod van INE KEITZ langs elektronische weg al aanvaard heeft.
 5. Het staat INE KEITZ vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij INE KEITZ en zij hoeft deze niet te motiveren. Indien INE KEITZ een bestelling of aanvraag weigert, deelt INE KEITZ dit onmiddellijk mee aan de consument.

4 HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als INE KEITZ gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden INE KEITZ niet.
 3. De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

5 DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

 1. De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
 3. De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Bij bestellingen vanaf 200 euro en met een afleveradres binnen Nederland worden geen verzendkosten berekend. Voor het retourneren van een artikel wordt er €6,95 in rekening gebracht als bijdrage voor de verzendkosten. Deze worden verrekend met het retour gestuurde artikel.

6 BETALING

 1. Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:
  • iDEAL

INE KEITZ zal de betalingsmogelijkheden niet uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen eventueel in de toekomst kenbaar worden gemaakt via de website.

7 LEVERING

 1. INE KEITZ verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. De gemiddelde levertijd bedraagt 8 hele werkdagen vanaf de besteldatum.
 2. Als een levering niet of niet binnen 10 dagen kan plaatsvinden, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht,
 3. INE KEITZ is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

8 RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

 1. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren.
 2. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. De consument kan het artikel via de bijgeleverde retourbon retourneren en krijgt dan zijn geld terug.
 3. Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt INE KEITZ zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen.
 4. Voor het retourneren van een artikel wordt er €6,95 in rekening gebracht als bijdrage voor de verzendkosten. Deze worden verrekend met de terugbetaling van het artikel.

9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De artikelen blijven eigendom van INE KEITZ tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
 2. De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

10 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. INE KEITZ staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  • Alle producten van INE KEITZ zijn geheel of gedeeltelijk gefabriceerd van hergebruikt materiaal. Het hergebruikte materiaal kan gebruikssporen vertonen, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) verkleuring, dikteverschillen, gaatjes/kleine beschadigingen en kleine reparaties.
 1. INE KEITZ is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van INE KEITZ.
 2. Indien INE KEITZ, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 3. Ondanks de constante zorg en aandacht die INE KEITZ aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 4. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. INE KEITZ behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
 5. De consument is gehouden INE KEITZ te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen INE KEITZ mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
 6. Het is mogelijk dat INE KEITZ op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. INE KEITZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

11 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is INE KEITZ niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

12 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij INE KEITZ, aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 2. De consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

13 PRIVACY

 1. Door te bestellen geeft de consument tegelijkertijd toestemming aan INE KEITZ zo nodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. INE KEITZ gebruikt de gegevens van consument uitsluitend, voor zover dat noodzakelijk is, voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
 2. De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door INE KEITZ worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.

14 PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS

 1. INE KEITZ accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

15 TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van INE KEITZ is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16 GESCHILLEN

 1. De consument kan voor vragen en/of klachten mailen naar INE KEITZ klantenservice op het e-mailadres info@inekeitz.nl. Klachten worden binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Mocht de klacht niet naar de wens van de klant door INE KEITZ afgehandeld worden, wordt verwezen naar het Europese platform voor online geschillenbeslechting https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

17 BEDRIJFSINFORMATIE

INE KEITZ is gevestigd te (hoofdvestiging) Schiedamseweg 151d, 3026 AK Rotterdam en geregistreerd in het Kamer van Koophandel Handelsregister onder nummer: 24460692 0000

INE KEITZ

t.a.v. I. Keitz

Schiedamseweg 151d

3026 AK Rotterdam

Tel: 0031 6 48477366

Mail: info@inekeitz.nl